Beka Akhaladze (Грузия)  
#4 5+1


1.Kf1? Kf3 2.Nd3 Kg3 3.Ne1 Kh2 4.Bd6+ Kh1 5.Bd5#

1.Kg1! Kf3 2.Kh2 Ke4 3.Kh3 Kf3 4.Bd5 #