Beka Akhaladze (Грузия)  
#9 4+2


1.Rd2 Kf4 2.Rd3! Kg5 3.Ne2 Kf5 4.Re3! Kg5 5.Re4! Kf5 6.Ng3 Kg5 7.Kf7 Kh6 8.Rg4! Kh7 9.Rh4 # " Rook"