Anatoly Skripnik (Россия) & Michal Hlinka ( Slovakia)  
Win 5+5

1 Rxf2 (1.Bf5?+Kh42.Rh3 +Kg5 3.Rxf2 Qa1+ -+)1. ..  Qa1+ 2.Кh7   [2.Кg8 ? Qg1+  3.Bg6+ Кh4 4.Rxh2+  Qxh2 5.Rb2  Qg1  6.Rb4+  Кg5  7.Rb7  Qf2 8.Bf7  Qxd2  -+] 2...Qa7+ 3.Кh6!   [TRY  3.Кg6? Qxf2  4.Bf5+ Кg2 5.Bh3+  Кh1  6.Rb1+ ..Qg1+-! -+] 3...Qxf2      4.Bf5+ Kg2 5.Bh3+ Kh1 6.Rb1+ Qg1 7.Bf1 d4 8.Kh5 Qg3 9.Bh3+ Qg1 10.Bf1=position draw  or   8. ..d3 [8...Qf2? 9.Kg4! Qg1+ 10.Kf3+- d3 11.Bg2#] 9.Kh4! = [9.Rc1? Qxf1! 10.Rxf1+ Kg2 11.Rb1 h1Q+–+ 12.Rxh1 Kxh1 13.Kg4 Kg2 14.Kf4 Kf2 15.Ke4 Ke2-+]