Ferhat Karmil (Турция)  
#18 4+9

1.Nf5! (1.Rf7+? Kh8? (1... Kg6!) 2.Rg7)

1... Rh3 2.Ne7 Kh8! 3.Rg6! (3. Rf7? Rh7!)

3... Nd4! (3... Ng3? 4. Rg8+ Kh7 5. Rg7+ Kh6 6.Ng8+ Kh5 7. Nf6+ Kh4 8. Be7! Nf5 9. Ne4+ Kh5 10. Rg5+ Kh6 11.Bf8+ Ng7 12.Bxg7+ Kh7 13.Nf6#)

4.Rg8+ Kh7 5.Rg7+ Kh6 6.Ng8+ Kh5 7.Nf6+ Kh4 8.Ne4 Kh5 9.Rg5+ Kh4 10.Rg6 g3! (10... Kh5? 11.Rh6#!)

11.Be7+ Kh5 12.Rg5+ Kh4 13.Rg8+ Kh5 14.Nf6+ Kh4 15.Nd5+ Kh5 16.Nxf4+ Kh6 17.Bf6 Kh7 18.Rh8#