Ferhat Karmil (Турция)  
#5 2+2

1.Qh2 Ke12.Kc2 f2 3.Qg3 Ke2 4.Qd3+ Ke1 5.Qd1#

1...f2 2.Qh1+ Ke2 3.Qe4+ Kf1 4.Qg4 Ke1 5.Qd1#