Eligiusz Zimmer (Польша)  
                                                                  
#3 5+1

1.Bh2?[zz] ,Ke5 2.Sh1+,Ke4 3.Sf2#   1...,Kg4!
 1.Bb6/Ba7?[zz] ,Ke5 2.Bc7/Bb8 3#   1...,Kg4!
1.Sh1!,Ke4 2.Sf2+,Kf4/Ke5 3.Bh2#
1....,Ke5 2.Bh2+,Ke4 3.Sf2#
 1...,Kg4 2.Sf2+,Kh4 3.Rh3#   ...2...,Kf4 3.Bh2#