Ferhat Karmil (Турция)  
#3 4+2

1. ... c4 2.b4 - 3.b5#
1. Ka3! c4 2. bxc4 Ka5 3. Rb5!#
1... Ka5 2. Rb8 c4 3. b4#