TEST STAR (Albania)  
#4 7+3

1.Kc5 (Ke3)?  threat 2.B:f6+ Kf8 3.Sg6+ Ke8, Kg8 4.Qa4, Qa2#  2…Kh6 3.Qh1#
1…Kg7~!
 
1.Qa2?  threat 2.Qf7+ Kh6 3.Qg6#     1…Sf6~!
1…Kh6 2.Qe6 (A) zz. K:g5  3.Qf5+ (D) Kh4, Kh6  4.Be1, Qg6#
2…Kg7  3.Qf7+ Kh6  4.Qg6#
2…Kh5  3.Qh3+ K:g5  4.Bd2#
 2…Bg7  3.Sf7+ Kh5, Kh7  4.Qh3, Qf5# (D)
 
1.Kc4! (C) zz.    1…Kf8!
1…Kh6 2.Qf1 (B) zz. K:g5  3.Qf5+ (D) Kh4, Kh6  4.Be1, Qg6#
      2…Kg7  3.Q:f6#
      2…Kh5  3.Qh3+ K:g5  4.Bd2#
2…Bg7  3.Sf7+ Kh5, Kh7  4.Qh3, Qf5# (D)  / 2…Sf6~ 3.Sf7+ /
 
 
1.Qf1!  (B) zugzwang
1…Kh6 2.Kc4 (C) zz. K:g5  3.Qf5+ (D) Kh4, Kh6  4.Be1, Qg6#
2…Kg7  3.Q:f6#
      2…Kh5  3.Qh3+ K:g5  4.Bd2#
2…Bg7  3.Sf7+ Kh5, Kh7  4.Qh3, Qf5# (D)  / 2…Sf6~ 3.Sf7+ /
 
1…Kf8   2.Qf5 (D) zz. K:e7  3.Qe6+ (A) Kd8, Kf8  4.Ba5, Qf7#
2…Ke8  3.Qc8+ K:e7  4.Bb4#
2…Kg7  3.Qg6+ Kf8  4.Qf7#
2…Bg7  3.Sg6+ Ke8, Kg8  4.Qc8, Qe6# (A)
 
 / 1…Sf6~ 2.Kd4~+ Sf6  3.Q:f6#  2…Kh6  3.Sf7+ /