Richard Becker (USA)  
BTM,Win 7+2

1...b1Q  2.c8N+!
[ 2.Kb8?  Kc6+  3.Kc8  Qb7+  4.Kd8  Qxc7+  5.Ke7  Qd6+  6.Ke8  Qxd7+  7.Kf8  Qd8# ]

2...Ka6  3.d8N!  Qe4+  4.Kb8  Qe5+  5.Nd6  Qxd6+  6.Kc8  Kb6  7.Ne6  Qxe6+  8.Kd8  Kc6 
9.f8N!  Qf6+  10.Ke8  Kd6  11.g8N! =