Тест Тестовый (Algeria)  
Win 3+4

1.b7 Ne5! [1...g2 2.b8Q g1Q 3.Qh8+ Kg4 4.Qg7+] 2.Kxe5 g2 3.b8R!! [Try 3.b8Q? Bc3+! 4.Nxc3 g1Q 5.Qh8+ Kg4 6.Qg7+ Kf3 7.Qxg1 stalemate] 3...Bc3+ [3...Kg4 4.Rg8+ Kf3 5.Ng5+ Ke2 6.Nh3 Kf1 7.Rf8+ Ke2 8.Ke4+-] 4.Nxc3 g1Q 5.Rh8+ Kg4 6.Rg8+ Kf3 7.Rxg1 wins.