Тест Тестовый (Algeria)  
Win 3+3

1.Ka4 Kb7 2.Ka5! [ 2.Kb5? a6+ 3.Ka5 Ka7=] 2...Kb8 Main line A
[ Main line B 2...a6 3.b5 axb5 4.Kxb5 Kc7 5.Kc5 Kd7 6.Kd5 Ke7 7.Ke5 Kf7 8.Kd6 Kf8
9.Ke6 Kg7 10.Ke7 Kg8 11.Kf6 Kh7 12.Kf7 Kh8 13.Kxg6 Kg8 14.Kh6 Kh8 15.g6 Kg8 16.g7 Kf7
17.Kh7 wins.] 3.Ka6 [ 3.b5? Kb7; 3.Kb5 loss of time 3...Kb7]
3...Ka8 4.b5
[ 4.Kb5 loss of time 4...Kb7] 4...Kb8 5.b6 Ka8! [ 5...axb6 6.Kxb6 Kc8 7.Kc6 Kd8
8.Kd6 Ke8 9.Ke6 Kf8 10.Kf6 Kg8 11.Kxg6 Kh8 ( 11...Kf8 12.Kh7+-) 12.Kf7+-]
6.Kb5!
[ 6.bxa7? stalemate,; 6.b7+?? Kb8 zz -+]
6...axb6 7.Kxb6 Kb8 8.Kc6 Kc8 9.Kd6 Kd8
10.Ke6 Ke8 11.Kf6 Kf8 12.Kxg6 Kg8 13.Kh6! Kh8 14.g6 Kg8 15.g7 Kf7 16.Kh7
wins.
Exo xameleonnoe dvizhenija korolej i razmen peshek (3.b5 i 5.b6).
(Author)