Тест Тестовый (Algeria)  
#6 3+2

1.Kd2!
[2.Qd8+ Ke5 3.Ke3 [4.Qb6 [5.Qe6‡ A] Kd5 a 5.Qc6+ B Ke5 6.Qe6‡]
    2…Kc5 3.Kc3 [4.Qf6 [5.Qc6‡ B] Kd5 a 5.Qe6+ A Kc5 6.Qc6‡]]
1…Kd5 2.Qd8+ Ke4 3.Qf6 [4.Kc3 [5.Qf5+ Ke3 6.Qf3‡] Kd5 5.Qe6+ Kc5 6.Qc6‡] Kd5 4.Kc3 [5.Qe6+ Kc5 6.Qc6‡] Ke4 5.Qf5+ Ke3 6.Qf3‡
    2…Kc4 3.Qb6
[4.Ke3 [5.Qb5+ Kc3 6.Qb3‡] Kd5 5.Qc6+ Ke5 6.Qe6‡] Kd5 4.Ke3 [5.Qc6+ Ke5 6.Qe6‡] Kc4 5.Qb5+ Kc3 6.Qb3‡
    2…Kc5 3.Kc3
[4.Qf6 [5.Qc6‡] Kd5 5.Qe6+ Kc5 6.Qc6‡]
    2…Ke5 3.Ke3 [4.Qb6 [5.Qe6‡] Kd5 5.Qc6+ Ke5 6.Qe6‡]
1…Kc7 2.Qc6+ Kd8 3.Qb7 [4.Nc6+ Ke8 5.Qe7‡] Ke8 4.Nc6 [5.Qe7‡] Kf8 5.Q×h7 Ke8 6.Qe7‡   Author