Rauf Aliovsadzade (USA)  
#4 3+3

 1. Bf1! (2.Qd3#),
 1...c4 2.Qd2+  Kc5 3.Qa5+ Kc6 4.Bg2#,3...Kd4 4.Qe5#,
 1.. Ke3 2.Ke5  Kf3 3.Qg2+  Ke3 4.Qe2#.