Vasily Pomogalov,Vasily Malyuk (Russia),R.Aliovsadzade (USA)  
#3 5+2

1. Se6? -zz,
1... f4 2. Sf8  Kf5 3.Rd5#,1... Kxe6! 
1. Ke2?-zz, 
1... f4 2. Rc1 Kxd4 3. Bf6#,1... Kf4! 
1. Kg2?-zz, 
1... Kf4 2. Se6+ Ke3/Ke5  3. Bc5/Re1#,1... f4! 
 1. Rd3! -zz,
 1... Kf4 2. Se2+  Ke5 3. Re3#,
 1... f4 2. Rc3  Kxd4 3. Bf6#.
Change of play.