Richard Becker (США)  
Win 5+4

1.g7!
    
1.gxh7?  Kxg5! =
1...Re1+  2.Kf4!
    
Logical try  2.Ne4?  Rxe4+  3.Kxe4  Rg2  4.Bg4+  Rxg4+
     5.hxg4+  Kh6  6.g8B  Kg5  7.Kg5  h5 =
2...Rf2+  3.Nf3  Rxf3+
    
MAIN  3...Rg1  4.Bg4+  Rxg4+  5.hxg4+  Kh6  6.g8Q! +-
     ( 6.g8R?  Rxf3+!  7.Kxf3 stalemate)
4.Kxf3  Rg1
     MAIN  4...Re8  5.Bxe8+  Kh6  6.g8N+! +-
5.Bg4+  Rxg4
    
MAIN  5...Kh6  6.g8R! +-  (6.g8Q?  Rg3+! =)
6.hxg4+  Kh6  7.g8B!  Kg6  8.Kf4  h5  9.g5 +-

After M. Katetov, 3p, Ceskoslovensky sach, 1936