Rauf Aliovsadzade (USA)  
#3 4+3

1.Be5! -zz,
1...Kh7 2.Bg7 ~ 3.Rxh4#,
1...gxf4 2.Bf6 ~ 3.Rxh4#,
1...g4 2.Rxh4+ Kg5 3.Rh5#.