Ferhat Karmil (Турция)  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
                                                                                                               
#14 4+8

1. Bd2 Kg1 2. Be3+ Kg2 3. Bxg5 Kg1 4. Be3+ Kg2 5. Ba7 g5 6. Kb6 Kg1 7. Kb5+ Kg2 8. Kc5 Kg1 9. Kc4+ Kg2 10. Kd4 Kg1 11. Kd3+ Kg2 12. Ne3+ Kf2 13. Nc2+ Kg2 14. Ne1#