Beka Akhaladze (Georgia)  
Win 4+4

1.Kc7!! Kf2 2.Kf6 Kg2 3.Ka5 h2 4.Lh2 Kh2 5.b4 h3 6.b5 Kg1! 7.b6 h2 8.b7 h1=D 9.b8=D (Queen endgame is a theoretical win.)
1.Ke7??  =