Alberto Armeni (Italy)  
#3 6+1

B) wBb2→e7; C) wSd5→a2; D) wPd4→a3; E) wSf6→b4; F) wSd5→d1; G) wSf6→d3; H) wBb2→g7
A] 1) Se7 zz, Kb4. 2) Sc6+, Ka4/Kc4. 3) Ra3/Rc3#
B] 1) Re3 zz, Kxd4. 2) Bc5+, Kc4. 3) Rc3#
C] 1) Sc1 zz, Kb4. 2) d5, Ka4/Kc4. 3) Rf4#
D] 1) Ka6 zz, Kc5. 2) Be5, Kc4/Kc6. 3) Rc3#
E] 1) Bc3 zz, Kb3. 2) Kb5, Ka3. 3) Ba1#
F] 1) Ra3 zz, Kb4. 2) Sd5+, Kc4. 3) S1-e3#
G] 1) S5-b4 zz, Kb3. 2) Ka5, Kc4. 3) Se5#
H] 1) Kc6 zz, Kxd4. 2) Sh7+, Kc4/Ke4. 3) Rc3/Sg5#