Robert Lincoln (США)  
#2 4+3

Try: 1.Kc8? [2.Qb7 [A], Qa3 [B] ]

 1...Rf7   2 Bc6 

  But 1...Rxe8+!

 

Try: 1.Kc7? [2.Qa3 [B] ]

  But 1...Rf7!

 

Solution: 1.Kc6  [2.Qb7 [A] ]

  1...Rf7   2.Bxf7  

 

  Barnes theme

 

  White King correction