Leonid Makaronez (Israel), Leonid Lyubashevsky (Israel)  
#4 9+6

1.Qc1! (2.Se2+ Kc5 3.Qe3+ Bd4 4.Qd4#)

1...Kc5 2.b4+ Kb6 3.Qe3+

2...Kd4 3.Se2+ Kd3 4.Qd1#

1...Bh6 2.Qc3+ Kc5 3.b4+ Kb6 4.Qd4#

1...Ke5 2.Qg5+ Kd4 3.Qg7+ Kd3 4.Qc3#

1...Bf3 2.Sf3+ Kc5 3.Qe3+