Eligiusz Zimmer (Poland)  
#3 4+3


1.Sd-f6?...2.g6...3.g7#    1...,Be4!
1.g6!...2.Sd-f6,~~3.g7#     1....2.g7+2.Kh7 3.g8Q#    1.....2.Sg-f6,~~3.g7#


1...,B:d5 2.Sg-f6~~3.g7#   1...,Be4 2.g7+,Kh7 3.g8Q#
1....B:g4 2.Sd-f6 ,~~3.g7# Fleck theme