Тест Тестовый (Algeria)  
#4 4+3

1.Kh4!zz
1....g2 2.Kg3 gxh1~ 3.Bxh1 Kxh1 4.Rxf1#
 1. ... Kh2 2. Sxg3 waiting
    2. ... Kg1 3. Rxf1+
3. ... Kh2 4. Rh1#
    2. ... Bg2 3. Re2 [4. Rxg2#]
3. ... Kg1 4. Rxg2#