Ferhat Karmil (Turkey)
 
#17 4+7

Main plan: 1. Ne5 ~ 2. Nc4 ~ 3. Rb4#


1. Nd4! Ka5 2. Nb3+ Ka4 3. Nc5+ Ka3 4. Nd3+ Ka4 5. Bb4! Kb3 6. Bd6+ Ka4 7. Nc5+
Ka3 8. Ne4+ Ka4 9. Nxc3+ Ka5 10. Ne4! Ka4 11. Nc5+ Ka3 12. Nd3+ Ka4 13. Rb4+ Ka3
14. Rb6+ Ka4 15. Nb2+ Ka5 16. Nc4+ Ka4 17. Rb4#