Richard Becker (США)
 
#8 4+4

1.Kg4?  Bf2!
1.Kf3?  Bg3!  2.Qb6  h6 zz  3.d4  h5 zz
1.Ke5?  h3!  2.Kd6  h2  3.Kc7  Bg3+  4.Kc8  h1Q

1.Qb6!  Bg3+  2.Kg4 zz  h6  3.Kf3 zz  h5  4.d4 zz  Bd6  5.Ke4  h3  6.Kd5  Bg3
( 6...h2  7.Kxd6  h1Q  8.Qb8# )  7.Kc6  h1Q  8.Qb7#

2...Bd6  3.Kf5  h3  4.Ke6  Bg3  5.Kd7  h2  6.Kc8  h1Q  7.Qb8+  Qxb8+  8.axb8Q#