Bosko Miloseski (Macedonia)  
#13 5+10

C+


1.Ka8-b7 Kf1-e1!  2.Td2-h2 Ke1-f1 3.Kb7-c6 Kf1-g1 4.Th2-d2 Kg1-f1 
5.Kc6-d5 Kf1-e1 6.Td2-h2 Ke1-f1 7.Kd5-e4 Kf1-g1 8.Th2-e2 Kg1-f1 
9.Ke4-f3 Kf1-g1 10.Te2-e1 Kg1-h2 11.Te1-f1 Sd1-f2 
12.Tf1-f2 Kh2-h3 13.Tc1-h1#