Ferhat Karmil (Турция)  
#6 4+2

C+

Main plan:1. Ng3 - 2. Rf5 - 3. Rf1# 

1. Ng3! Ke1 2. Nd3+ Kd1 3. Nf2+ Ke1 4. Nd1! Kxd1 5. Rf5 Ke1 6. Rf1# MM